دبيرستان دوره اول پسرانه برهان
 
   
کادر آموزشی و علمی
 
دبیر ریاضی نهم آقای اریسی
دبیر ریاضی هشتم آقای صحرایی
دبیر ریاضی هفتم آقای خطیبی
دبیر عربی هفتم و هشتم آقای نصیرزاده
دبیر عربی نهم آقای رضایی
دبیر مطالعلت اجتماعی آقای اسدی
دبیر علوم هفتم آقای مهدی پور
دبیر علوم هشتم آقای آجرلو
دبیر علوم نهم آقای نیک فکر
دبیر ادبیات هشتم آقای لطیفی
دبیر معارف هفتم  آقای ملکی
دبیر کار و فناوری آقای بیرنگ
دبیر زبان انگلیسی هشتم ونهم آقای قادری
دبیر زبان انگلیسی هفتم آقای پیرمحمدی
دبیر قرآن و معارف آقای جعفری
دبیر ادبیات نهم آقای بوالحسنی
دبیر هنر آقای حاج احمدی 
دبیر ادبیات هفتم آقای رسام
دبیر ورزش آقای مختاری