دبيرستان دوره اول پسرانه برهان
 
   
 
آقای حسین نقوی
مدیریت متوسطه یک  
 
 
         
 
 
 
آقای جعفر نقوی 
موسس مجتمع آموزشی برهان